دانشکده فناوری های نوین- دانشجویان
ممتاز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱/۲۹ | 

دانشجویان ممتاز دانشکده در نیمسال اول سال تحصیلی 92-93 

1- خانم حسنیه باقری    معدل:    19/50

2-سجاد مرادپور دهکا    معدل:        19

3- سیدمحمد پورفاطمی معدل:    18/33

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فناوری های نوین:
http://idea.iust.ac.ir/find-94.13679.45046.fa.html
برگشت به اصل مطلب