دانشکده فناوری های نوین- دانشجویان
ممتاز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱/۲۹ | 

مراسم تقدیر از دانشجویان ممتاز علمی و پژوهشی سال 92 توسط ریاست دانشگاه جناب آقای دکتر جبل عاملی

AWT IMAGE

آقای سید علی محمد جعفری تفتی ، دانشجوی ممتاز گروه فناوری ماهواره از دانشکده فناوری های نوین

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فناوری های نوین:
http://idea.iust.ac.ir/find-94.13679.45047.fa.html
برگشت به اصل مطلب