دکتر حسین بنا متجدد امروز

سوابق تحصیلی
 

دکتری :

مهندسی مواد و متالورژی

تاریخ فارغ التحصیلی: ۱۳۹۰

دانشگاه علم و صنعت ایران

پایان نامه: بررسی ریزساختار، سنتیک انحلال فاز غنی از زیرکونیوم و رشد رسوبات γ’ آلیاژ پایه نیکل آلومیناید حاوی کروم، مولیبدن، زیرکونیوم و بور (آلیاژ برای کاربرد های دما بالا )


کارشناسی ارشد :

مهندسی مواد و متالورژی، شکل دهی مواد

تاریخ فارغ التحصیلی: ۱۳۸۳

دانشگاه صنعتی شریف

پایان نامه: بررسی پارامترهای موثر در ایجاد و رفع عیب کرنشهای کشایی در ورقهای فولاد کم کربن کشته شده با آلومینیوم


کارشناسی :

مهندسی مواد و متالورژی

تاریخ فارغ التحصیلی: ۱۳۸۰

دانشگاه علم و صنعت ایران، استخراجی

پایان نامه: تهیه سنسورهای الکتروشیمیایی برای اندازه گیری میزان منیزیم در آلیاژهای Al-Mg
 

دروس ارائه شده
 

۱- علم مواد

۲- اصول پیشرفته شیمی در نانوتکنولوژی

۳- اصول پیشرفته ترمودینامیک و تئوری سینتیک مواد

۴- نانو مواد (۱)
۵- مبانی فیزیک در نانوتکنولوژی

 

سوابق اجرایی

۱. 


 

افتخارات


رتبه ۱ کارشناسی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی ورودیهای سال ۱۳۷۵
رتبه ۷ آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۰


 

کارشناسی ارشد

۱. 
دکتری

۱. 
زمینه‌های تحقیقاتی

۱- ترمودینامیک و سینتیک فرایندهای مواد
۲- رفتار تغییر شکل مواد در دماهای بالا
۳- خواص اکسیداسیون مواد دما بالا
۴- عملیات حرارتی و بررسی پایداری حرارتی مواد دما بالا
۵- سنتز و بررسی خواص مواد متخلخل


 

مقالات ارائه شده در کنفرانس‌ها و مجلات
 

مقالات کنفرانس
 

ح. بنا متجدد امروز، ع . اکبر زاده، ع. کلاهی ” اثر نرخ گرمایش و دمای آنیل بر خواص یک فولاد کم کربن کشته شده با آلومینیوم” هفتمین کنفرانس انجمن مهنسی مواد، ۲۱-۲۳ مهر ۱۳۸۲، تهران، ۵۳۵ · ح. بنا متجدد امروز، ع. اکبر زاده، ع. کلاهی ” اثر نرخ گرمایش بر خواص پیری یک فولاد کم کربن کشته شده با آلومینیوم” دومین کنفرانس شکل دهی مواد، ۲۲-۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۳ ، تهران، ۴۰۷
نیلوفر یزدی، منصور سلطانیه، حسین بنا متجدد، بررسی اثر فشار جزیی اکسیژن بر ایجاد تنشها و میکروترکها در فصل مشترک در فرایند اکسیداسیون آلیاز IC۲۲۱M ، ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران ، ۱۳۹۱
حسین عبدوس، منصور سلطانیه، حسین بنا متجدد امروز، " رفتار الیاژ پایه نیکل آلومیناید IC۲۲۱M به منظور جایگزینی صفحات جداکننده در منطقه آب بندی تر در پیل سوختی کربنات مذاب" سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی، ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ۹۴
علیرضا رحمانی، حسین بنا متجدد امروز،  میثم جلالی" چارچوبهای فلز-آلی به عنوان فوتوکاتالیست تجزیه آب برای تولید هیدروژن" سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی، ۲۲ و۲۳ اردیبهشت ۹۴

مقالات ISI
 
  H. Banna. Motejadded, M. Soltanieh, S. Rastegari “An investigation about the effect of annealing conditions on microstructure in a Ni۳Al base alloy” Journal of Alloys and Compounds ۴۸۶ (۲۰۰۹) ۸۸۱–۸۸۵.
  H. Banna. Motejadded, M. Soltanieh, S. Rastegari “Full homogenization response of a Ni۳Al base alloy containing Cr, Mo, Zr and B” Materials Science and technology, ۲۰۱۲ ۲۸(۱) ۱۰۹-۱۱۵.
  H. Banna. Motejadded, M. Soltanieh, S. Rastegari “The dissolution mechanism of a zirconium rich structure in a Ni۳Al base alloy” Journal of Materials Science and technology, ۲۰۱۱ ۲۷(۱۰) ۸۸۵-۸۹۲.
 H. Banna. Motejadded, M. Soltanieh, S. Rastegari “Coarsening kinetics of γ&#۳۹; precipitates in the dendritic regions of a Ni۳Al base alloy” Journal of Materials Science and technology, ۲۰۱۲ (۲۸(۳) ۲۲۱-۲۲۸. 
H. Banna. Motejadded, M. Jalaly, Synthesis mechanism of sono-chemically prepared mesoporous ZnS nanoparticles, Mater. Res. Express ۴ (۲۰۱۷) ۰۳۵۰۱۴
Hosein B. Motejadded Emrooz, Ali. R. Rahmani, Francisco J. Gotor, Synthesis, Characterisation, and Photocatalytic Behaviour of Mesoporous ZnS Nanoparticles Prepared Using By-Product Templating, Aust. J. Chem. ۲۰۱۷, ۷۰, ۱۰۹۹–۱۱۰۵
Hosein Banna Motejadded Emrooz, Francisco Jose Gotor, Simultaneous adsorption and photocatalytic behavior of hybrid mesoporous ZnS–SiO۲ nanocomposite, Mater. Res. Express ۴ (۲۰۱۷) ۰۸۵۰۳۷
H.B. Motejadded Emrooz, A.R. Rahmani, Synthesis, characterization and photocatalytic behavior of mesoporous ZnS nanoparticles prepared by hybrid salt extraction and structure directingagent method, Materials Science in Semiconductor Processing ۷۲ (۲۰۱۷) ۱۵–۲۱
Ebrahim Ghasemy, Hosein Banna Motejadded, Alimorad rashidi, Tayebeh Hamzehlouyan, Zohreh Yousefian, N-doped CNT nanocatalyst prepared from camphor and urea for gas phase desulfurization: Experimental and DFT study, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers ۸۵ (۲۰۱۸) ۱۲۱–۱۳۱
Alireza Rahmani, Hosein Banna Motejadded Emrooz, Sedigheh Abedi, Ali Morsali, Synthesis and characterization of CdS/MIL-۱۲۵ (Ti) as a photocatalyst for water splitting, Materials Science in Semiconductor Processing ۸۰ (۲۰۱۸) ۴۴–۵۱
Hosein Banna Motejadded Emrooz, Mahdi MalekiAlireza RahmaniAzolla-derived hierarchical nanoporous carbons: From environmental concerns to industrial opportunities, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers ۹۱(۲۰۱۸) ۲۸۱–۲۹۰
Mahdi MalekiPooya Torab AhmadiHesameddin MohammadiHossein KarimianRouhollah AhmadiHosein Banna Motejadded Emrooz, Photo-thermal conversion structure by infiltration of paraffin in three dimensionally interconnected porous polystyrene-carbon nanotubes (PS-CNTpolyHIPE foam, Solar Energy Materials and Solar Cells ۱۹۱ (۲۰۱۹) ۲۶۶–۲۷۴
H. Banna Motejadded Emrooz, M. Maleki, M. Shokouhimehr, Excellent adsorption of orange acid II on a water fern– derived micro- and mesoporous carbon, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, ۱۰۲ (۲۰۱۹) ۹۹-۱۰۹
E. Ghasemy, H.B.M. Emrooz, A. Rashidi, T. Hamzehlouyan, Highly uniform molybdenum oxide loaded N-CNT as a remarkably active and selective nanocatalyst for H۲S selective oxidation, Science of The Total Environment, ۷۱۱ (۲۰۲۰) ۱۳۴۸۱۹
H.B. Motejadded Emrooz, M. Maleki, A. Rashidi, M. Shokouhimehr, Adsorption mechanism of a cationic dye on a biomass-derived micro- and mesoporous carbon: structural, kinetic, and equilibrium insight, Biomass Conversion and Biorefinery, (۲۰۲۰)
M. Maleki, A. Imani, R. Ahmadi, H. Banna Motejadded Emrooz, A. Beitollahi, Low-cost carbon foam as a practical support for organic phase change materials in thermal management, Applied Energy, ۲۵۸ (۲۰۲۰) ۱۱۴۱۰۸

مقالات ISC
 
حسین عبدوس، منصور سلطانیه، حسین بنا متجدد امروز، بررسی اثر اکسیداسیون سطحی بر رفتار آلیاژ پایه نیکل آلومیناید IC۲۲۱M جهت بکارگیری در صفحات جداکننده پیل سوختی کربنات مذاب، علوم و مهندسی سطح، ۱۳۹۵، ۲۷، ۱۷-۲۶
حسین بنا متجدد امروز، منصور سلطانیه، تأثیر گرمایش سریع بر ریزساختار و پایداری حرارتی آلیاژ پایه نیکل آلومیناید IC۲۲۱M، نشریه مهندسی متالورژی و مواد، ۱۳۹۷، شماره ۱، ۹۱-۱۰۰
حسین عبدوس، منصور سلطانیه، حسین بنا متجدد امروز، ترمودینامیک و سینتیک رفتار آلیاژ پایه نیکل آلومیناید IC۲۲۱M برای استفاده در صفحات جداکننده پیل سوختی کربنات مذاب، نشریه مهندسی متالورژی و مواد، ۱۳۹۷، شماره ۱، ۴۳-۵۴


کتاب

• جی لوتیرینگ، جی سی ویلیامز، ترجمه میثم جلالی، حسین بنا متجدد امروز، مهدی ملکی، تیتانیم، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۳


آزمایشگاه تحقیقاتی

 


دفعات مشاهده: 573 بار   |   دفعات چاپ: 62 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر