دانشکده فناوری های نوین- رئیس دانشکده
رئیس دانشکده

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فناوری های نوین:
http://idea.iust.ac.ir/find-94.12983.28788.fa.html
برگشت به اصل مطلب