دانشکده فناوری های نوین- معاونین ومدیران
معاونین

حذف تصاویر و رنگ‌ها
معاونین دانشکده
دکتر صادق صادق زاده
معاون پژوهشی
دکتر میثم جلالی
معاون آموزشی
مدیران دانشکده
دکتر سیدمجتبی میرحسینی
مدیر فرهنگی
دکترمیثم فرج الهی
مدیر دفتر ارتباط با صنعت
دکتر ابوالفضل احمدی
مدیرگروه سیستم های انرژی
دکترحسین بنا
مدیرگروه نانو فناوری
دکتر وحید نیری
مدیرگروه فناوری ماهواره
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فناوری های نوین:
http://idea.iust.ac.ir/find-94.12984.28950.fa.html
برگشت به اصل مطلب